شرکت فولاد ریل توس در دو مناقصه بهره برداری از تاسیسات راه آهن داخل سایت  و نگهداری خط انشعابی و خطوط داخل سایت راه آهن مجتمع فولاد خراسان شرکت  نمود و برنده هر دو مناقصه گردید . به حول قوه ی الهی این شرکت با تعداد 27  نفر پرسنل جدید از تاریخ 95/04/01 در بخش بهره برداری از تاسیسات راه آهن و  از تاریخ 95/04/16 در قسمت انجام عملیات نگهداری خط انشعابی و خطوط داخل  سایت فعالیت خود را آغاز نمود .