عملکرد

خلاصه آمارعملکرد و فعالیت شرکت از سال 1392 تا 11397
مقایسه میزان تن کیلومتر حمل شده در سالهای 1392 تا1397

مقایسه میزان تناژ در سالهای 1392 تا 1397