موضوع فعالیت

  1. انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل ریلی
  2. ایجاد فعالیت خدماتی و فنی و مهندسی و پژوهش و تحقیق و در جهت توسعه و گسترش خدمات حمل و نقل ریلی
  3. توسعه و نگهداری و تعمیر خطوط شبکه ریلی و تأسیسات و تجهیزات ارتباطات و سیگنالیک راه آهن
  4. تعمیر و نگهداری واگنهای باری و راهبری ناوگان ریلی
  5. حمل و نقل بین المللی