هدف تأسیس

هدف گذاری و چشم انداز این شرکت پویا و فعال، رسیدن به 600 دستگاه واگن باری ملکی تا سال 1404 می باشد، از همین رو از سال 1393 شروع به خرید واگنهای لبه بلند باری نمود و تاکنون موفق به خرید 380 دستگاه واگن گردید که این مهم با سرمایه گذاری بیش از 145 میلیارد تومان محقق گردیده است .