مدیرعامل شرکت فولاد ریل توس: اعزام واگن های باری با شیر ترمز باز ایمنی قطارها را افزایش داده است