بهره برداری از 10 دستگاه واگن های نو خریداری شده از شرکت آروین تبریز در فروردین ماه 1402