بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از روند تخلیه گندله و شمش ایستگاه بندر عباس