برگزیده پانزدهمین اجلاس سران و مدیران عالی رتبه ایرانی