بهره برداری از 20 دستگاه واگن های نو خریداری شده از شرکت آروین تبریز