حضور فعال شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی