دریافت رتبه طرح برگزیده ذینفعان در سال 1397 از بین پیش