شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی – تهران